Казаков Валерій Миколайович
(15.01.1938 – 05.05.2019)
 

Казаков Валерій Миколайович

ГЕРОЙ УКРАЇНИ
(Указ Президента України № 15/2008 від 14.01.2008)

орден Держава

      Народився 15 січня 1938 року у селі (з 2016 року – місто) Бєлиничі Могильовської області (Білорусь) в родині службовця. У 1955 році вступив на лікувальний факультет Вінницького медичного інституту і з перших років навчання присвятив себе поглибленому вивченню фізіології. Закінчивши у 1966 році аспірантуру, успішно захистив кандидатську дисертацію, а у 1971 році – докторську.
      У 1966-1970 роках – асистент, згодом – доцент кафедри фізіології Вінницького медичного інституту. У 1970 році його було обрано на посаду завідувача кафедри Кемеровського, а у 1972 року – Донецького державного медичного інституту (ДонДМІ). На очолюваних ним кафедрах формувався новий напрям у вивченні функцій головного мозку. З 1975 по 1985 рік обіймав посаду проректора з наукової роботи, а з вересня 1985 року по червень 2010 року – ректора ДонДМІ (тепер ДонНМУ – Донецький національний медичний університет імені М. Горького).
      Багато зусиль внесено професором В.М. Казаковим у підготовку лікарів, розвиток і укомплектування університету досвідченими науково-педагогічними кадрами, оптимізацію наукового та навчального процесів, впровадження наукових досягнень у практику охорони здоров'я. У 1994 році рішенням Кабінету Міністрів України медичному інституту надано статус університету, а у серпні 2007 року – статус Національного. За ініціативою професора В.М. Казакова вперше в Україні у 1990-х роках почали створюватися університетські клініки. Так, у 1996 році була відкрита університетська клініка акушерства і гінекології на 60 ліжок, у 1997 році – університетська клініка травматології і ортопедії на 120 ліжок, а у 2003 році – навчально-науково-лікувальний комплекс "Університетська клініка" на 100 ліжок.
      Під керівництвом професора В.М. Казакова у 1985-1990 роках була створена оригінальна система програмно-цільового управління якістю підготовки фахівців. Науково-педагогічні розробки професора В.М. Казакова сприяють розвитку вищої медичної освіти. За цим напрямом видано понад 10 монографій, які присвячені системі безперервної медичної освіти, методології та реалізації системи управління якістю медичної освіти, створенню Державних стандартів вищої медичної освіти, викладанню клінічних дисциплін, методології створення підручників та навчальних посібників.
      На сьогодні ДонНМУ – це сучасний багатопрофільний медичний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, в якому навчаються близько 5000 студентів, щороку підвищують кваліфікацію понад 7000 лікарів. Підготовка студентів ведеться на 8 факультетах за спеціальностями "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медико-профілактична справа", "Стоматологія", "Фармація", "Сестринська справа". Університет здійснює довузівську підготовку громадян України та іноземців, використовує різноманітні форми підготовки наукових кадрів (магістратура, аспірантура, докторантура).
      ДонНМУ – перший і єдиний медичний вищий навчальний заклад України, який має два власних науково-дослідних інститути і три власних університетських клініки. Крім того, у структурі університету є науково-методична лабораторія з питань додипломної підготовки лікарів Міністерства охорони здоров'я України, науково-дослідна лабораторія теоретичної та прикладної нейрофізіології Національної академії наук України, міжгалузева лабораторія психофізіології кольору, емоцій та мотивацій Академії педагогічних наук України, Міжнародний медичний фізико-хімічний центр (громада Макса Планка Німеччина), Міжнародний науково-медичний центр наукової групи "Medi-Service" (Італія), Центральна науково-дослідна лабораторія, Регіональний медичний центр "Медицина та безпека праці", Міжнародний навчально-науковий центр ендоскопічної хірургії, Центр інформатики та телемедицини науково-дослідного інституту травматології та ортопедії, Донецька спеціалізована лабораторія нової медичної техніки і технології.
      На 82 кафедрах університету працюють 980 науково-педагогічних працівників, з них докторів наук – 187 (19,1%), кандидатів наук – 648 (66,1%). У закладі є член-кореспондент Національної академії наук України, 2 академіки Академії медичних наук України, 9 членів-кореспондентів Академії медичних наук України, 10 академіків Академії наук вищої школи України. В університеті працюють 2 Герої України (другий – Григорій Бондар), 17 заслужених діячів науки і техніки України, 9 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки, 5 заслужених працівників вищої школи УРСР та народної освіти України.
      ДонНМУ – визнаний лідер реформування вищої медичної освіти. Університет є ініціатором і учасником розробки Державних стандартів вищої медичної освіти. ДонНМУ – автор унікальної системи управління якістю підготовки спеціалістів і перший медичний вищий навчальний заклад України, якому вдалося запровадити стандартизовану оцінку знань-умінь студентів. Методологія і технологія цієї системи стали основою атестації випускників медичних вищих навчальних закладів, що проводиться Центром тестування Міністерства охорони здоров'я України. Незаперечний авторитет викладачів університету у створенні навчальної літератури нового керуючого типу, широкому використовуванні нових інформаційних технологій. У 2006-2008 роках створено 485 підручників і навчальних посібників, з них 159 видано під грифом Центрального методичного кабінету Міністерства охорони здоров'я або Міністерства освіти і науки України.
      Колосальний досвід навчально-методичної роботи забезпечує високий рівень професійної підготовки медичних кадрів. Про це свідчать результати ліцензійних державних іспитів "Крок-2", які стабільно виборюють університету роль флагмана. Для підготовки висококваліфікованих фахівців заклад має потужну матеріально-технічну базу.
      Найважливішим компонентом стратегії розвитку вузівської науки є рішення пріоритетних наукових проблем охорони здоров'я Донбасу й України в цілому. Щороку в ДонНМУ виконується понад 130 науково-дослідницьких робіт, у томі числі 22 розробки – на завдання Міністерства охорони здоров'я України. Три наукових тематики є складовими Державних програм. На базі університету діють 6 спеціалізованих вчених рад з правом захисту кандидатських і докторських дисертацій за 14 медико-біологічними спеціальностями. У 2006-2008 роках вченими університету захищено близько 42 докторських і 264 кандидатських дисертацій, видано 117 монографій, 4245 статей, отримано 267 патентів на винаходи. ДонНМУ видає 14 періодичних науково-практичних журналів та одну збірку наукових праць.
      У системі охорони здоров'я немає практично жодної ланки, яка б обійшлася без високоспеціалізованої медичної допомоги співробітників університету. В практику охорони здоров'я 2008 року впроваджено 432 нових лікувальних та діагностичних методи. Активно ведеться робота з реалізації 13 державних програм у галузі охорони здоров'я нації. Насамперед – це боротьба з туберкульозом, дитяча онкологія, репродуктивне здоров'я, профілактика і лікування артеріальної гіпертензії та судинно-мозкових захворювань, профілактика ВІЛ-інфекції та лікування хворих на СНІД тощо.
      Колосальний досвід навчально-методичної, наукової та лікувальної роботи співробітників ДонНМУ дозволив зробити істотний внесок у розвиток національної системи освіти і науки, а також покращення показників здоров'я населення як Донецького регіону, зокрема, так і України в цілому.
      Під керівництвом професора В.М. Казакова проводилися дослідження з використання фізичного явища динамічного поверхневого натягу біологічних рідин з метою одержання надійних критеріїв прогнозування перебігу ряду захворювань (терапевтичних, онкологічних) та оцінки ефективності лікувальних заходів. Про значення цих робіт свідчить те, що в них беруть участь провідні вчені Німеччини, Норвегії та інших країн Європи, дослідження підтримувалися грантом Євросоюзу (1996-1998). Він автор 1000 наукових праць, серед яких 40 монографій, 12 підручників, 29 навчальних посібників, 16 винаходів, 200 праць опубліковано англійською мовою за кордоном. Під його керівництвом виконано 11докторських і 30 кандидатських дисертацій. Він очолює спеціалізовану раду із захисту докторських і кандидатських дисертацій в університеті за спеціальностями "Нормальна фізіологія", "Онкологія" та "Гігієна".
      Науково-педагогічні розробки професора В.М. Казакова сприяють розвитку вищої медичної школи України. Сучасні методологічні й методичні аспекти розвитку вищої медичної освіти знайшли відображення в монографіях "Вища медична освіта", "Система безперервної медичної освіти" ("Здоров’я" 1992 і 1994) і "Higher Medical Education" (Res. Centre for SKEd., 1992). У 2004 році за редакцією академіка В.М. Казакова вийшла монографія "Державні стандарти вищої освіти і атестації якості". Понад 20 років плідно працює у складі редакційної колегії журналу "Нейрофізіологія" АН України. Окрім того, він є головним редактором журналів "Архив клинической и экспериментальной медицины", "Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти", "Український журнал телемедицини та методичної телематики", "Університетська клініка"; членом редакційних колегій або рад низки журналів, серед яких "Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія", "Лікарська справа", "Нейрофизиология", "Фізіологічний журнал", міжнародного журналу "Neurophysiology".

      Указом Президента України Віктора Ющенко № 15/2008 від 14 січня 2008 року за визначні особисті заслуги перед Україною у розвитку охорони здоров'я, підготовку висококваліфікованих медичних фахівців та багаторічну плідну наукову та педагогічну діяльність ректору Донецького національного медичного університету імені М.Горького, доктору медичних наук, академіку АМН України Валерію Миколайовичу Казакову присвоєно звання Герой України з врученням ордена Держави.

      Помер 5 травня 2019 року. Похований у Донецьку.
      Доктор медичних наук (1971), професор (1973), академік Академії медичних наук України (фізіологія, 07.2000). Заслужений діяч науки і техніки України (1991). Віце-президент Українського фізіологічного товариства. Член Міжнародного комітету з вивчення мозку ЮНЕСКО (IBRO – International Brain Organization). Дійсний член Нью-Йоркської Академії Наук. Почесний член Польської Академії медичних наук.
      Лауреат премії імені О.Богомольця НАНУ (1982), премії імені В.Комісаренка НАНУ і АМНУ (2000). Нагороджений орденом "Знак Пошани" (1986); орденом "За заслуги" II (18.08.2006, за значний особистий внесок у соціально-економічний, культурний розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення та з нагоди 15-ї річниці незалежності України) та III (12.01.1998, за багаторічну плідну наукову і педагогічну діяльність) ступеня, ювілейною медаллю "20 років незалежності України" (19.08.2011, за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний та культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові здобутки та багаторічну сумлінну працю), Почесною грамотою Кабінету міністрів України (27.11.2000, за вагомі досягнення та значний внесок у розвиток вітчизняної медичної науки, 10.01.2003, за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток охорони здоров'я та високий професіоналізм), Почесною грамотою Верховної Ради України (2003); знаком "Шахтарська слава" I (2001), II (2000) та III (1997) ступеня, орденом "За развитие науки и образования" (2000), Срібною Георгіївською медаллю "Честь. Слава. Труд" рейтингу "Золота Фортуна" (2002).